تبلیغات
آن كس كه بدست جام دارد ............... سلطانی جم مدام دارد - درباره ی شعر "ان کس که به دست جام دارد ......."
سه شنبه 18 خرداد 1389

درباره ی شعر "ان کس که به دست جام دارد ......."

   نوشته شده توسط: جلیل اعتماد    

به نظر من این شعر  تداعی کننده ی حس فرسوده ای به نام ناسیونالیسم است و تفکر سلطانیزم را هم در خود دارد .دیگر انکه شعر بالا هیچ ریشه ای از هویت دانشجویی ما با خود ندارد.