تبلیغات
آن كس كه بدست جام دارد ............... سلطانی جم مدام دارد - مدیریت بحران
چهارشنبه 10 آذر 1389

مدیریت بحران

   نوشته شده توسط: حسین ابراهیمی    

 
روزی دو نفر در جنگل قدم می زدند.
ناگهان شیری در مقابل آنها ظاهر شد..
یكی از آنها سریع كفش ورزشی اش را از كوله پشتی بیرون آورد و پوشید.
دیگری گفت بی جهت آماده نشو هیچ انسانی نمی تواند از شیر سریعتر بدود.
مرد اول به دومی گفت : قرار نیست از شیر سریعتر بدوم. كافیست از تو سریعتر بدوم...

و اینگونه شد که شاخه ای از مدیریت بنام مدیریت بحران شکل گرفت !