تبلیغات
آن كس كه بدست جام دارد ............... سلطانی جم مدام دارد - آنگاه که خداوند در کنار توست
سه شنبه 30 آذر 1389

آنگاه که خداوند در کنار توست

   نوشته شده توسط: حسین ابراهیمی    

وانتی كه در عكس مشاهده می كنین در حال طی مسیر از مسیر سمت راست عكس به مسیر سمت چپ بوده است و دچار حادثه ای استثنایی شدهاما

نكته حیرت آور این عكس فقط این پرش و چرخش فوق العاده نیست.

.

..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..

.

آنگاه كه خداوند در کنار


توست