تبلیغات
آن كس كه بدست جام دارد ............... سلطانی جم مدام دارد - نامه ای به خدا
چهارشنبه 22 دی 1389

نامه ای به خدا

   نوشته شده توسط: زهرا باقری    

پروردگار محترم


احتراما، نظر به اینكه طی بررسی های به عمل آمده توسط اینجانب، علی رغم تمام نعمات و افاضات حضرتعالی در مراحل مختلف زندگی به این حقیر، به جایی نرسیده و موجبات شرمساری نسل بشریت را فراهم آورده ام. متمنی است پیرو تبصره سوم بند اول قرارداد آفرینش، مورخ 1/1/1 منعقده فیمابین ابرجد اینجانب - مشهور به آدم - و حضرتعالی، استفای این حقیر را از مقام انسانیت بپذیرید.
بدیهی است من بعد اینجانب هیچ گونه مسئولیتی در قبال انسانی بودن رفتار و گفتار خویش را نخواهم پذیرفت. مستدعی است در صورت نیاز به اخذ حیات، لطفا مراتب را هرچه سریعتر به اطلاع حضرت عزرائیل برسانید

و من االه توفیق.

رونوشت:
 نكیر
 منكر
 عزرائیل
 شیطان رجیم


دنبالک ها: گروه رز ،