تبلیغات
آن كس كه بدست جام دارد ............... سلطانی جم مدام دارد - تفکر جهانشهری ،توسعه ی محلی وبحران هویت فرهنگی
یکشنبه 30 خرداد 1389

تفکر جهانشهری ،توسعه ی محلی وبحران هویت فرهنگی

   نوشته شده توسط: جلیل اعتماد    

سخن گفتن از بشر امروز (شهروند*) وطرح نسبت توسعه ای ما (ساکنان شهر جم)با او ودر نظر گرفتن امکان های زیست فرهنگی ما (با چهار لایه ایرانی -اسلامی-جمی و مدر نیته ی غربی) کار ی است که پیش از هر چیز باید از آن سخن گفت .من در اینجا بر آنم تا تنها از ویژگی های بشر امروز بنویسم .البته قبل از آن از شما می خواهم هر کدام یک ویژگی را که فکر می کنید اهمیت آن بیشتر است را بنویسید تا من از نظرات شما برای بررسی این موضوع استفاده کنم.برای اندیشیدن به مفهوم بشر امروز ان را در مقابل انسان سنتی قرار دهید.

فهم دقیق نسبت سنت ومدرنیته به عنوان دو پارادایم كلان می تواند مارا در روشن كردن فضای نظری وهستی شناختی برای اشكال مختلف توسعه (فرهنگی ،سیاسی،اقتصادی واجتماعی)یاری كند.آیا تابه حال به این فكر كرده ایم كه در كدام جهان زندگی می كنیم ورفتارهای آشكار وپنهان ما(رفتار آشكار مثل پرخاشگری فیزیكی،رفتار پنهان مثل تفكر)به طور خود آگاه وناخود آگاه از چه نیرو هایی اثر می پذیرد؟